PROJECTCLEAN by S.C.T.MOTOR


About Us

ได้เริ่มจดทะเบียนพาณิชย์ ณ กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2528 และได้จดทะเบียนการค้าทางด้านบริการซ่อมซึ่งได้เล็งเห็นว่าในเมืองไทยมีผู้สั่งสินค้าด้านเครื่องดูดฝุ่นและอุปกรณ์ทำความสะอาดจากต่างประเทศเข้ามาจำหน่าย และเป็นที่นิยมใช้กันมากในหมู่ที่กิจการขนาดกลาง ถึงขนาดใหญ่ เช่น โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม และอาคารสำนักงาน โดยมิได้มีผู้ใดได้คำนึงถึงว่าในเวลาที่เครื่องขัดข้องจะมีการซ่อมแซม ปรับปรุง หรือแก้ไข และหาซื้ออะไหล่กันอย่างไร

จนกระทั่งในปัจจุบันเครื่องดูดฝุ่นเริ่มเป็นที่นิยมแพร่หลายจนได้รับการจัดลำดับเข้าเป็นปัจจัยสำคัญซึ่งแม้กระทั่งตามบ้านเรือนก็เริ่มมีใช้ โดยผู้ใช้จะมีการประสบปัญหาด้านการซ่อมแซม เนื่องจากในประเทศไทยไม่มีผู้เปิดรับทำการซ่อม และจำหน่ายอะไหล่ , อุปกรณ์ ในเวลาที่ชิ้นส่วนหนึ่งชิ้นส่วนหนึ่งขาดไป ดังนั้นต่อมาทางห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ซี.ที.มอเตอร์ จึงเริ่มทำการผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ขึ้นในประเทศไทยและได้นำเข้าชิ้นส่วนสำคัญ คือ มอเตอร์ดูดฝุ่น จากโรงงานผู้ผลิตประเทศญี่ปุ่น พร้อมทั้งสายดูดจากต่างประเทศ(USA) และจากการที่เป็นผู้แรกในประเทศไทยที่ประกอบกิจการด้านนี้ ดังนั้นปริมาณการสั่งสินค้าด้านมอเตอร์ และสายดูดฝุ่นจึงเพิ่มขึ้นทุกปี อีกทั้งงานทางด้านการผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ก็เพิ่มขึ้นมากด้วย โดยหลักการของทางห้างฯ จะสามารถหาอะไหล่ต่าง ๆ เพื่อใช้งานดัดแปลงให้ใช้ได้กับทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ

จากระยะหลังที่มีลูกค้าเพิ่มขึ้นทั้งด้านการใช้บริการซ่อม และด้านการสั่งซื้อเครื่องดูดฝุ่น รวมทั้งการดัดแปลงต่าง ๆ ทั้งนี้เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่รัดตัวมากขึ้นทำให้ลูกค้าเริ่มตระหนักถึงความประหยัดมากขึ้น ดังนั้นงานบริการซ่อม และจำหน่ายชิ้นส่วนอะไหล่ที่ชำรุดเนื่องมาจากการใช้งานจึงถูกขยายตัวขึ้นเป็นเงาตามตัว ทำให้สถานที่ซึ่งเดิมเรามีอยู่เพียง 1 คูหาห้องแถวไม่เพียงพอจึงขยายออกไปจนปัจจุบันเป็น 3 คูหา และจากความชำนาญที่มีมากขึ้น จึงได้เริ่มขยายงานในส่วนของการติดตั้งออกแบบระบบดูดฝุ่นให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมชนิดต่าง ๆ ที่มีลักษณะ ชนิดของฝุ่นและการทำงานที่แตกต่างกัน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด

Call us : 0-2396-0449

TEL. 0-2398-5161 , 0-2747-7793 , 089-220-7711
E-mail: sctmotor@hotmail.com