PROJECTCLEAN by S.C.T.MOTOR


เครื่องดูดฝุ่นใช้งานก่อสร้าง

รับออกแบบเครื่องดูดฝุ่นที่สามารถใช้งานตามรูปแบบที่เหมาะสมโดยเฉพาะตามความต้องการลูกค้า

Call us : 0-2396-0449

TEL. 0-2398-5161 , 0-2747-7793 , 089-220-7711
E-mail: sctmotor@hotmail.com